JA slide show
 
Home
ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 10:22

ดาวโหลดใบสมัครบัญทึกข้อตกง MOU

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับครอบครัวและสมาชิกครอบครัว

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับหมู่บ้านชุมชน

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับตำบล

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สำหรับสถานศึกษา

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับหน่วยงาน

 

 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสนามสอบธรรม - บาลี สนามหลวง
วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:15

สำนักงานพระพุทธศาสนาได้โอนเงินอุดหนุนการจัดสนามสอบธรรม - บาลี สนามหลวง แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนา ดังนี้

ติดต่อด้วยตนเอง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนสละชีพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อทางไปรษณีย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนสละชีพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์/โทรสาร
0 3260 4637

อีเมลล์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เวปไซต์
http://pkn.onab.go.th

 
ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 14:59

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ที่โทรศัพท์/โทรสาร     หมายเลข ๐ ๓๒๖๐ ๔๖๓๗

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:16 
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 14:48

                   พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมนำสังคมสู่สันติสุข

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม


พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่
ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

 
     
       พระธรรมปริยัติเวที
       เจ้าคณะภาค ๑๕        
      พระเทพสิทธิวิมล
  เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ        
         พระราชสุทธิโมลี
   เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ(ธ)

www.pkn.onab.go.th

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายไกรยุทธ หอมไกรลาส

ผอ.สนง.พศจ.ปข

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

http://onab.go.th


ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด


 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการแบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร