คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 16082/2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งจังหวัด ที่ 16082 2564 ลว 17 ต.ค.64.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163