วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง

 

  

วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง

    วัดเขาโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเมืองไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง มีพระครูอินทร์หรือหลวงปู่อินทร์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2450 ต่อมาปี พ.ศ. 2451 ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระท้วม ธมฺมโส จากวัดทุ่งมะพร้าวมาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญ ตลอดจนเสนาสนะต่างๆ มากมาย จนเป็นหลักฐานที่มั่นคง ต่อมา ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูศีลวิมลและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ได้มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมาราษฎรบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระมหาบุญเตือน สิริธมฺโม วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาปกครองวัดสืบต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูศรีวรคุณารักษ์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ต่อมาปี พ.ศ.2548 ได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ และต่อมาได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสิทธิญาณ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 22


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163