วันที่ 13 ม.ค.2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดอานันท์และโรงเรียนอานันท์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวัดและโรงเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อโดยมีที่มาจากพระนามของรัชกาลที่ 8

    วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดอานันท์และโรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พ.ต.ท.สุวิทย์ มณีวงษ์ รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาการนายอำเภอหัวหิน นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และข้าราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

   วัดอานันท์และโรงเรียนอานันท์ มีประวัติความเป็นมาอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยชื่อวัดและชื่อโรงเรียนมีที่มาจากพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2509 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “อานันท์” โดยได้เสด็จไปประกอบพิธีเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2509 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2516 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมราษฎรและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และเสด็จเยี่ยมที่พักสงฆ์ในพื้นที่ พระองค์ตรัสกับหลวงพ่อเอื้อน กันตสีโล หัวหน้าที่พักสงฆ์ในขณะนั้น และทรงเห็นว่าที่พักสงฆ์ยังไม่มีชื่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเห็นว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนอานันท์แล้ว ที่พักสงฆ์ ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนก็ควรจะใช้ชื่อเดียวกัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีชื่อว่าที่พักสงฆ์อานันท์ และได้รับการตั้งเป็น "วัดอานันท์" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงมาเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร และมีโครงการตามพระราชดำริ ชื่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่

   พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ และประชาชน จึงร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวัดอานันท์และโรงเรียนอานันท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,347