พิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชรัตนวิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อุโบสถ วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ในพิธีฯ เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ ป.ธ.๗ พธ.บ. วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   และนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ  อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.๗ ปวส. ป.บส. วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีและถวายสักการะ ในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,897