วันที่ 14 พ.ย. 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัด "พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย" ณ วัดกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

       วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ รวม 10 รูป  โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธี ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ได้ยอดเงินทำบุญผ้าป่าฯ จากคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) เป็นเงิน 329,000 บาท จากคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) ส่วนราชการและประชาชน เป็นเงิน 731,273.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,060,273.52 บาท 
        ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในสังกัดร่วมงาน และปฏิบัติงานพิธีในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
       สำหรับกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน จักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน อันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานะพุทธศาสนูปถัมภก

ภาพข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>> รับชมภาพข่าวทั้งหมดได้ทางเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,523