บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๙ คน

  บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! รับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑๙ คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ด่วนที่สุด !) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๙๓-๒๔๑๙๔๕๓ /๐๓๒-๖๐๔๖๓๗
(สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา)

    คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕


      คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑. สัญชาติไทย
๒. เพศชาย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน ๖๕ ปี
๓. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ
๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๕. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
๖. เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นคนลักเพศ
๗. สามารถท่องคำขออุปสมบท (คำขานนาค) และบทสวดตามที่วัดกำหนด
๘. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือหลบหนีคดี หรือเกณฑ์ทหาร
๙. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นคนเร่ร่อน
๑๐. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย
๑๑. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม
๑๒. มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง)
      กำหนดการ
- รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ - วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๓๒-๖๐๔๖๓๗
- ดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมัครแล้วรวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติเพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตรวจสอบประวัติ
- พิธีปลงผม วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดกุยบุรี
- พิธีมอบผ้าไตรโดยนายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล
- ศึกษา อบรม และเตรียมความพร้อมก่อนการบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- พิธีบรรพชาอุปสมบท วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดกุยบุรี
- การศึกษาและปฏิบัติธรรม ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดกุยบุรี
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พิธีลาสิกขา ในวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดกุยบุรี

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพร.pdf |
โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป.pdf |
กำหนดการ.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,044