สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบ สขร. เดือน ต.ค.2564 |
pdf แบบ สขร. เดือน พ.ย. 2564 |
pdf แบบ สขร. เดือน ธ.ค. 2564 |
pdf แบบ สขร. เดือน ม.ค. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน ก.พ. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน มี.ค. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน เม.ย. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน พ.ค. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน มิ.ย. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน ก.ค. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน ส.ค. 2565 |
pdf แบบ สขร. เดือน ก.ย. 2565 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163