วัดเกาะหลัก

วัดเกาะหลัก  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๖ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสังฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๓ อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ทิศใต้จดกองบิน ๕ ทิศตะวันออกจดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตกจดสระโยคี อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ วัดเกาะหลัก ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ ชื่อวัดต้ั้งตามชื่อตำบล เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยประชาชนที่อยู่ในตำบลเกาะหลัก มีหลวงพอจ้อยซึ่งเดินธุดงค์มาจากฝั่งตะวันออกเป็นผู้นำ สร้างเมื่อไรไม่ปรากฎหลักฐาน ในสมัยต่อมาวัดนี้ได้ใช้เป็นที่ถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการ นอกจากนั้นวัดนี้ยังต้ั้งมาพร้อมกับกาารตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงนับว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ วัดเกาะหลักได้รับการอุปถัมภ์จากประชาชนตลอดมาจนถึงปัจจุบันวัดเกาะหลัก ตั้งตามสถานที่ตั้งวัด คือ บริเวณอ่าวเกาะหลัก  สถานะ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ประวัติการสร้าง ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มสร้าง หรือสร้างในปี พ.ศ.ใดแน่นอน แต่มีประกาศตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐