ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ที่โทรศัพท์/โทรสาร     หมายเลข ๐ ๓๒๖๐ ๔๖๓๗