Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

กรอบอัตรากำลังของ พศจ.ประจวบฯ

ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายเสถียร  เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายเกษม  สุดดี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นางสาวเจนจิรา สุริสาร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางชลรัตน์  ชูช่วย

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจริยาวดี  สีแตงอ่อน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

  

 

 

ผู้บริหารพศจ.ปข

นายไกรยุทธ หอมไกรลาส

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติสำนักพุทธ

 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ดำรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสระเสร ีอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคนในชาติยึดมั่นอยู่ในสามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่งคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติ

   การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แต่เนื่องจากอาณาจักรและศาสนจักร ต้องประสานกัน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผู้รับสนองพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานกิจการทางศาสนา ตามประวัติและพัฒนาการโดยลำดับ ดังนี้

 • สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา มีราชบัณฑิต และ หมื่นราชสังฆการี รับมอบหมายภารกิจด้านการศาสนา 
 • ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงานคือ กรมธรรมการ กรมสังฆการี และกรมราชบัณฑิต
 • พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง กรมศึกษาธิการ ขึ้นดูแลโรงเรียนต่าง ๆ ในขณะนั้น
 • พ.ศ. 2435 รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถาน และกรมศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ
 • พ.ศ. 2441 “ ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง “ ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ และให้รู้จักการประกอบอาชีพ ในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนอบรม (พ.ศ. 2442 กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่การอุดหนุนการศึกษา ให้กระทรวงธรรมการตามเดิม)
 • พ.ศ. 2445 ประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งมีบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกระดับ มีหน้าที่บำรุงการศึกษาในวัดอีกด้วย
 • พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกองบัญชาการและแบ่งกรมใหญ่มีหัวหน้าเป็นอธิบดี 2 กรม คือ กรมธรรมการ และ กรมศึกษาธิการ และใน 2 กรมดังกล่าว ก็มีกรมเล็ก ๆ ซึ่งหัวหน้ามีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอยู่ในสังกัด คือ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ ขึ้นอยู่กับกรมธรรมการ ส่วนกรมราชบัณฑิต กรมวิสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา ขึ้นกับกรมศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2462 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และโปรดให้ย้ายกรมธรรมการ ไปรวมอยู่ในพระราชสำนักตามประเพณีเดิม ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกันไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ “โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”
 • พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงธรรมการ อีกครั้งหนึ่ง และย้ายกรมธรรมการ ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน ไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ “โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”
 • พ.ศ. 2474 มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเข้าด้วยเช่นเดิม กรมธรรมการยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการเรื่อยมา แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา
 • พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังปรากฎอยู่ทุกวันนี้
 

 

         รายนามพระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) ระดับ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ

รายนาม

ตำแหน่ง

วัด

พระราชวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ                 คลองวาฬ
พระรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ                    กุยบุรี
พระเมธีคุณาภรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบฯ                 เกาะหลัก
พระราชสิทธิญาณเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน                 เขาโบสถ์
พระครูวิบูลธรรมรักษ์เจ้าคณะอำเภอทับสะแก                 ทับสะแก
พระครูอาทรวรธรรมเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย               ดอนมะกอก
พระครูโกศลสุภกิจเจ้าคณะอำเภอกุยบุรี                   วังยาว
พระครูปัญญาชยาภรณ์เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด              สามร้อยยอด
พระครูอาทรคีรีรักษ์เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี                 เขาน้อย
พระครูวิจิตรธรรมวิภัชเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (รก.)             บุษยะบรรพต
           รายนามพระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธรรมยุต) ระดับ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ

รายนาม

ตำแหน่ง

วัด

พระอุดมธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ          ธรรมิการามวรวิหาร
พระครูขจิตธรรมโสภณเจ้าคณะอำเภอจังหวัดประจวบฯ                 สุขสำราญ

 

 

วิสัยทัศน์พันธกิจ

พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมนำสังคมสู่สันติสุข

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม


พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่
ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ