Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมนำสังคมสู่สันติสุข

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม


พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่
ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ