Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome

วัดเขาโบสถ์

วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยุ่บ้านบางสะพาน หมุท่ี่ ๑ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอเบางสะพาน จังหวัดประจวบคีร่ีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้้งวัดมีเนื้อท่ี่ ๒๘ ไร่ สค.๑ เลขที่ ๑๓๑ อาณาเขต ทิศเหนือจดบ้านพักข้าราชการทิศใต้จดลำห้วยสาธารณะ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีที่ะรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แหลง เนื้อท่ี่ ๒๗ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕ และ ๑๕๔๐๑๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ กว้าง ๘.๗ เมตร ยาว ๒๓.๓๐ เมตร สร้างเมท่่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารคอรกรีตเสริมหลักทรงไทย ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย ชึ้นเดียว หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘.๘๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิเสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรึตนเสริมเหล็กทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ จำตนวน ๒ หลัง เป็นประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่อินทร์ และรูปหล่อหลวงปู่ท้วม ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีโรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอฉัน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอระฆัง ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มณฑป ๑ หลัง  ปูชนียวัตภุ มีพระประธานประจำพระอุโบสถ ๑ องค์ เนื้อโลหะทองเหลือง พระประธานประจำหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปหินขาว ๒ องค์ อัญเชิญจากเมืองมะริด ประเทศพท่า นอกจากนี้มีรอยพระพุทธบาทจำลอง รูปหล่อหลวงอินทร์ และรูปหล่อหลวงปู่ท้วม
    วัดเขาโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นวัดเกท่าแก่ตั้งอยู่ในเมืองไม่ปรากฎหลักฐานผู้สร้าง มีพระครูทิมเป็นเจ้าอวาสรูปแรกและมาณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๕๑ ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระท้วม ธมฺมสโร จากวัดทุ่งมะพร้าวมาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถและศาสการเปรียญ ตลอดจนเสนาสนะต่างๆ มากมาย จนเป็นหลักฐานมั่นคง ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูศิเลวิมลและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.๑๒๕๒๗ ต่อมาราษฎรบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระมหาบุญเตือน สิริฌธมฺโม วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาปกครองวัดสืบต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูศรีวรคุณารักษ์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุเพิ่มเติมสร้างวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำอง อาคารเรียนพระปริบยัติธรรมแผนกบาลี วิหารศีลวิมลอนุสรณ์ หอระหัง และได้พัฒนาวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน ข้าราชการและประชาบน ได้มาปฏิบัติธรรมในวัดธรรมสวนะ และวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา จนได้รับคัดเลิอกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้สร้างถนนภายในวันเพื่อความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ได้จัดสร้างศาลาอเนกประสงบค์จนได้รับคิดเลือกจากรมการศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้จัดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาวยันอาทิตย์ ทางด้านสาธารณูปการ ได้สมทบทุนร่วมสร้างศาลา สาธรณประโยชน์ของบ้าน หมู่ ๖ บำบลแม่รำพึง ให้ทุนจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนท่าข้าม จัดหาโต๊ะหมู่บูชาให้กับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบางสะพาน จัดซื้อเครื่องฉายสไลด์ให้โรงเรียนวัดเขาโบสถ์ จัดหาเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดหาทุนการศึกษให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ปีละ ๑๐ ทุน ช่วยเหือสาธารณสงเคราะห์ที่ประสบภัยธรรมชาติ พระสิทธิญารมุนี เป็นพระนักพัฒนาตัวอย่างทั้งทางโลกและทางะรรม จนได้รับความยกขย่องจากพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป วัดเขาโบสถ์ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ ๑ พระครูทิม พ.ศ.๒๔๔๐ - ๒๔๕๐ รูปที่ ๒ พระครูศีลวิมล(ท้วม) พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๕๒๗ รูปที่ ๓ พระราชสิทธิญาณ (เตือน) พงศ.๒๕๒๘ - ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ