Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome

วัดคลองวาฬ

วัดคลองวาฬ  ตั้งอยู่เลขท่ี่ ๔๔๙ ถนนประจวบ - คลองวาฬ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองงวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้งวัดมีเนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดทางหลวงและที่ดินเอกชน ทิศต้จดโรงเรียน ทิศตะวันออกจดทางหลวง ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาจารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๔๙๖๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นอาคารครึงตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น หอสนวดมนต์ กว่าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัก นอกจากนี้มี ห้องสมุด หอฉัน สาลาบำเพ็ญกุศลและฌาปนสถาน บูชนีวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  วัดคลองวาฬ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสนามัญ ตั้งเมื่อ พงศ.๒๔๖๖ ได้รับพระราชทาสนวิสุคามสีมาเมื่อว้ันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระรุ่ง ภูระหวงศฯ์ รูปที่ ๒ พระพุ่ม สอนสอด รูปท่ี่ ๓ พระกี้่ยน รูปที่ ๔ พระเหลือ พูลสวัสดิ์ รูปที่ ๕ พระนิ่ม รูปที่ ๖ พระจวง ส่วนน้อย รูปที่ ๗ พระกรี คงหนุน รูปท่ี่ ๘ พระสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อโถ ถาวรนันต์) พงศ.๒๔๙๒ รูปที่ ๙ พระราชธรรมาภรณ์(หวล สุขิโต) รูปที่ ๑๐ พระเทพสิทธิวิมล  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พงศ.๒๔๗๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่่อ พ.ศ.๒๕๑๐

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ