Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome

วัดธรรมมิการามวรวิหาร

วัดธรรมิการาม  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖/๒ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสนงฆ์ธรรมยุต ที่ดินต้ั้งวัดมีเนื้อที่ ๙๕ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา  ส.ค.๑ เลขที่ ๓๖ และ ๔๐๑ อาณาเขตน ทิศเนือจดหมู่บ้านปากคลองนางรม ทิศใต้จดถนนประจวบคีรีขันธ์และศาลากลางจังหวัด ทิศตะวันออกจดทะเลหลวงและเขาช่องกระจก ทิศตะวันตกจดคลองจดคลองนางรมและเรือนจำจังหวัดมีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐ แปลง เนื้อที่ดิน ๙๕๕ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐ ๑๔๔๖ ๒๘๔๗๕ ๒๘๔๗๖ ๓๑๓๘ ๓๑๓๙ ๓๑๔๒ ๑๑๐๘๓ และ ๑๐๘๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ศาาการเปรียญ จำนวน ๒ หลัง กุฏิสังฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง นอกจากนี้ มีหอระหฆัง ๑ หลัง หอประชุมกาญนาภิเษก ๑ หลัง ปูชนีวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชสมัยสุขทัย หน้าตกักกวย้าง ๓ ศอก พระธาตุเจดีย์บนยอดเขาช่องกระจก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ธรรมาสน์กูปช้าง และรูปหล่อรัชการที่ ๕ และ ๖ วัดธรรมิการาม ตั้งเมื่อวันที่ ๒๙๘ มิภถุนายน พ.ศ.๒๔๖๕ โดยพระยาดำรงธรรมสาร และคุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษสิริ) ซึ่งวัดเดิมตั้งอยู่หลังเขาช่องกระจกมีเนื้อที่ประมาณ ๓๒ ไร่ ๒งาน ๒๐ ตารางวา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๕ ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระองค์โปรดให้่พระเจ้าพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอรพินท์เพ็ญภาค วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถแทนและโปรดเกล้าฯ พระราชทานปูชนียวัตถุแก่วัดนั้นหลายสิ่่ง พร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์สำหรับสร้งโรงเรียนปริยัติธรรมอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ทางวัดได้สนร้างสะพานรันาวดีและถนนเกาะไหล่เขาช่องกระจกเข้าสู่ตัวจังหวัด โดยมีพระอุดมโยธาธิยุทธเป็นผู้ออกแบบ ในเดือนเมษายน พงศ.๒๔๘๑ เริ่มสร้างพระอุโบนถซึ่งได้รับพระทานวิสุงคามสีมาตามพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖ สร้างเสร็จในปีพ.ศ.๒๔๘๒ ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วัดได้รับควาาเสนียหายอย่างมาก จวนจะเป็นวัดร้าง จนถึงบปี พ.ศ.๒๔๙๓ จึงได้เร่ิมบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและในปี พ.ศ.๒๔๙๖๖ - ๒๔๙๘ ก็ได้รับให้ยกวัดธรรมิการามขึ้นเป็นพระอารามหชวงเมื่อว้ันท่ี่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับพระราทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ การบริหารและการปกคครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคราธรรมาภิวัฒน์ (เป๋า นิโลดม) พ.ศ.๒๔๖๕ - ๒๔๙๓ รูปที่ ๒ พระเทพสุทธิโมลี (ปิ่น รัตนพรรณ์) พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๕๑๘ รูปที่ ๓ พระราชญาณติลก (ชิต กนฺตสีลเถร) พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๒ รูปที่ ๔ พระสูรนาถชยานันท์ (จรัชส สุมงฺคโล) รูปที่ ๕ พระราชสุทธิโมลี เป็นเจ้าอวาวาสรูปัจจุบัน

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ